Farské oznamy 

Prehľadný rozpis liturgických slávení Veľkonočného Trojdnia 2019 sa nachádza hneď pod oznamami

 

 

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

14. - 21. apríla 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Štvrtok:

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

 

 

Piatok:

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

 

 

Sobota:

BIELA SOBOTA – VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 

Nedeľa:

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

14.04.

9:30

† manžel Kamil

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia

Pondelok:

7:00

† Mária a rodičia Jozef a Amália

15.04.

18:00

† manžel a rodičia z oboch strán a duše v očistci

Utorok:

7:00

† Štefan a Júlia, súrodenci Karol, Etela a Viera

16.04.

18:00

Za Božiu pomoc pre Henricha

Streda:

7:00

Za Božiu pomoc pre deti

17.04.

18:00

Na dobrý úmysel

Štvrtok:

7:00

Nie je svätá omša

18.04.

18:00

Pánova večera

Piatok:

8:00

Ranné chvály

19.04.

17:00

Veľký piatok - obrady umučenia Pána

Sobota:

8:00

Ranné chvály

20.04.

20:00

Veľkonočná vigília

Nedeľa:

8:00

† rodičia z oboch strán

21.04.

9:30

† manžel František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc

 

                 

- Dnes je Kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána. Vo všetkých sv. omšiach  požehnávame ratolesti, ktoré nám pripomínajú  Kristovo víťazstvo, ktoré sme slávili procesiou. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho pozemského života. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.

- Srdečne vás pozývame na hranú krížovú cestu detí do Kostola Božského Srdca Ježišovho v Prievoze dnes
na Kvetnú nedeľu o 16:15 h.

- Spoločná predveľkonočná svätá spoveď pokračuje dnes, v nedeľu v prievozskom kaštieli od 15:00 do 17:00 h a v Kostole sv. Vincenta od 17:00 do 21:00 h. Prosím využite túto príležitosť, keď budeme spovedať viacerí kňazi.

-  Na Zelený štvrtok sa ranné sväté omše neslávia. V tento deň bude sláviť otec arcibiskup Zvolenský spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis) v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9:30 h, počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a otec arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Večerná sv. omša v Kaštieli bude o 17:00 h, v Kostole sv. Vincenta bude o 18:00 h a následne až do 20:00 h budeme mať možnosť vkročiť doGetsemanskej záhrady a v tichosti pobudnúť v blízkosti nášho Pána.

- Na Veľký piatok sa neslávi Eucharistia, aby viac vynikla jediná obeta Ježiša Krista na Kalvárii.  Ráno o 8:00 h  sa budeme spolu (kňazi a veriaci) modliť ranné chvály vo farskom kostole. Popoludní o 15:00 h bude Sedem slov z kríža. Večer o 18:00 h budeme sláviť obrady utrpenia a smrti Pána a následne do 21:00 h bude poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V Kaštieli bude slávenie utrpenia a smrti Pána o 15:00 h a poklona k Najsvätejšej oltárnej sviatosti po ukončení obradov do 21:00 h. V tento deň pokánia je prísny pôst  a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

- Bielu sobotu začneme liturgicky spoločne prežívať o 8:00 h rannými chválami vo farskom kostole. Cirkev celý tento deň bdie pri Pánovom hrobe. V  oboch kostoloch bude v Božom hrobe vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna, preto prosíme otcov so synmi, aby sa zapísali na adoráciu pri Božom hrobe na stolíku pri vchode do kostola. Na veľkonočnú vigíliu, ktorá začne v Kostole sv. Vincenta o 19:30 h a v Kaštieli tiež o 19:30 h si prineste so sebou sviečky, ktoré prosíme chrániť proti kvapkaniu na lavice a podlahu. Sv. omše na veľkonočnú nedeľu budú ako obvykle. Pri rannej sv. omši o 8:00 h budeme požehnávať veľkonočné jedlá.

- Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok pri verejnej Eucharistickej adorácii na Zelený štvrtok pri Tantum ergo, za nábožnú účasť na poklone krížu pri liturgickom slávení na Veľký piatok a za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

- Rozpisveľkonočných liturgických slávení na rôznych miestach našej farnostije aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 100 €.

- Dnes je zbierka na rekonštrukciu a údržbu farského ihriska.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal