SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA TRIDSIATU ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

 

22.– 29. novembra 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka alebo Sv. Kolumbána, opáta – ľubovoľné spomienky

Utorok:

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Streda:

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka

Piatok:

Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily – sviatok

Sobota:

Sv. Kataríny Labouré, panny – spomienka

Nedeľa:

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala s rodinou

22.11.

9:30

† Blažena a Ján (rodičia) Mazágoví

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† otec Ladislav

Pondelok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre neter Annu s rodinou

23.11.

18:00

† synovec Filip

Utorok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna, vnučku a celú rodinu

24.11.

18:00

† Július a Emília a Štefan

Streda:

7:00

† sestra Katarína

25.11.

18:00

† rodičia Vilma a Štefan a teta Elena

Štvrtok:

7:00

† manžel František, syn František a ostatná rodina

26.11.

18:00

† rodičia Anton a Amália, súrodenci Anna a Karol

Piatok:

7:00

† Andrej, Mária, Ján

27.11.

17:00

Poďakovanie a Božiu pomoc pre rodinu Tomanovú

Sobota:

7:00

† Natália a Beáta a Janka

28.11.

17:00

† matka Terézia a starí rodičia Barbora a František

Nedeľa:

8:00

Za živých a zosnulých členov rodiny z oboch strán

29.11.

9:30

† Mária, Jozef a Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Rafael a Mária manžel Daniel a súrodenci

- Na dnešnúNedeľu Krista Kráľa sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- V piatok 27.11. pri príležitosti 190 výročia sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medailybude sv. omšu o 17.00 slúžiť P. Ondrej Skočík CM, národný direktor Mariánskej mládeže. Sv. omša bude slúžená v kaplnke  a prenášaná do kostola a cez internetový kanál YouTube. Zároveň sa v tento deň pri rannej svätej omši o 7 hod. bude požehnávať ďalšia putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. 

- Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko" uverejnenú na www.tkkbs.sk.

- V našej farnosti bude sviatosť birmovania vysluhovaná v sobotu 12.12.2020 o 10 hod.

- Na budúcu nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

- Na 1. adventnú nedeľu 29. 11. budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať adventné vence.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 15, 3x20 a 40 €.

- Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na chod farnosti prostredníctvom prevodu na farský účet.  

- Všetkým Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal