Pobožnosti krížovej cesty

Pôst 2015

V Kostole sv. Vincenta i v kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Podpora prenasledovaných kresťanov vo svete 

Marec 2015

Modlime sa a vyjadrime solidaritu. Utorok 3.marca

Služba lektorov 

Január 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach.

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU

1.     – 8. marca 2015 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Streda:

Sv. Kazimíra - ľubovoľná spomienka

Sobota:

Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

01.03.

9.30

† Albín

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† členovia rodiny

Pondelok:

7.00

† rodičia, starí rodičia a ostatná rodina

02.03.

18.00

† rodičia Katarína a Štefan

Utorok:

7.00

† rodičia, manžel Marián

03.03.

18.00

† Dominik Černák a syn Dominik

Streda:

7.00

† rodičia Štefánia a Jozef, Eva a Augustín

04.03.

18.00

† Jozef

Štvrtok:            

7.00

† manžel Jozef a † rodičia z oboch strán

05.03.

18.00

Za vnútorné uzdravenie

Piatok:

7.00

† starí rodičia a rodičia, bratia

06.03.

17.00

† manžel Tibor

Sobota:

7.00

† Stanislav, rodičia z oboch strán, Jozef a za pomoc Božiu

07.03.

17.00

† členovia ruženca

Nedeľa:

8.00

Za dobrodincov

08.03.

9.30

† manžel Štefan, rodičia Július a Emília

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Zoltán

- Dnes je druhá pôstna nedeľa. V Kaplnke Najsv. Srdca Ježišovho v Prievoze bude dnes, v nedeľu poklona Najsvätejšej sviatosti po sv. omši o 9:30 h do večernej sv. omše.

- V utorok 3.3.2015 o 18.00 sa bude konať « misijná svätá omša » z cyklu “Od-vážne za Ním”, tento mesiac s témou : « Misia v Južnom Sudáne », keďže udalosti posledných mesiacov nás vyzývajú k väčším modlitbám za túto krajinu – Krajina momentálne trpí hladomorom. O 17.30 sa bude konať adorácia s podobnými úmyslami. Po svätej omši Vás pozývame na prezentáciu o pôsobení misionárov v autonómnej republike Južný Sudán – prezentáciu bude viesť misijná dobrovoľníčka Magdaléna Bachanová.

- V stredu 4. marca o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom "Otec jedinečný v láske". Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o márnotratnom synovi s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne počas sv. omší,  vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od 15.00 h. Poklona Najsvätejšej Sviatosti bude v utorok a  v piatok vo farskom kostole od 15.00 h.

- Pobožnosť Krížovej cestypočas celého pôstneho obdobia bude vo farskom kostole v stredu a v piatok tri štvrte hodiny pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní pobožnosti krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

- Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály sv. Martina každý pôstny piatok o 20.00 h.

- Srdečne vás pozývame na divadelnú hru Karola Wojtylu (Jána Pavla II) „Lúče otcovstva“, ktorú Teatro Colorato Bratislava uvádza v celoslovenskej premiére. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu15. marca 2015 o 17:00 h v Sále Vincentínum. Účinkujú Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová. Vstupenky si môžete zakúpiť v Predajni sv. Vincenta. Vstupné je 6 €. Ostatné informácie sú na výveske.

- Záujemcom o štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Denné 6-ročné magisterské štúdium je určené pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášku treba podať do konca marca. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

- Pozývame všetkých mladých na Vikvetfest - arcidiecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi, ktoré sa uskutoční v Bratislave na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015. Tohtoročné motto od pápeža Františka znie: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Viac informácii na plagáte a stránke www.mladezba.sk.

- Výťažok z tomboly na farskom plese činil 811€. Bude použitý navymaľovanie pastoračných priestorov pod kostolom.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 5, 3x10, 20 a 50 €. Celoslovenská jarná zbierka na sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity vyniesla 1245,30.Pán Boh vás odmeň.

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal