SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU                                                   28. februára – 7. marca 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok:

Sv. Kazimíra – spomienka

Nedeľa:

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Poďakovanie za dar života, za zdravie a Božie požehnanie pre Jána

28.02.

 

a za živých a zomrelých členov rodiny

 

9:30

† Jozef a Marta a starí rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Alojz a Anna

Pondelok:

7:00

† z rodiny

01.03.

18:00

† známi a susedia a kolegovia z práce

Utorok:

7:00

Za Božie požehnanie pre Alžbetu a jej † manžela Miroslava

02.03.

18:00

† Alžbeta

Streda:

7:00

† Mária a Bartolomej

03.03.

18:00

† Slávka

Štvrtok:

7:00

† rodičia Ondrej a Elena

04.03.

18.00

Za Božiu pomoc

Piatok:

7:00

† Rudolf, Ludvik, Janka a Janka

05.03

17:00

† Kvetoslava

Sobota:

7:00

† Štefan, Marta, Mirko

06.03.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

07.03.

9:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a babku

 

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Kostol sv. Vincenta de Paul bude otvorený k súkromnej modlitbe a poklone v utorok a v piatok od 10.00 do 12.00 pre starších a poobede od 15:00 do 17:30 kedy bude vystavená Sviatosť oltárna. V týchto časoch bude možné pristúpiť aj k individuálnej sv. spovedi.

- V piatok po sv. omši o 17.00 sa kňaz spolu s bohoslovcami modlí krížovú cestu, ktorá je tiež prenášaná cez internetový kanál YouTube.

- Predajňa sv. Vincenta funguje ako výdajné miesto. Po dohode s pani Vargovou na č.t. 0907353346, alebo mvargova@zaex.sk si môžete dohodnúť čas a tovar, ktorý si chcete zakúpiť.

Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 10, 20, 50 a 100€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť, vrátane tých,  ktorí nám prispievate na farský účet.

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal