Svätá spoveĎ

a eucharistia

 

 

SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

 

Sväté omše vysielame ONLINE na našom youtube kanáli:

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. – 23. januára 2022 – LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Antona, opáta – spomienka

Štvrtok:

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka a Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľné spomienky

Piatok:

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

Sobota:

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† Jozef, Estera a Vladimír

16.01.

9:30

† Jozef Puškáč, matka a brat

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Jozef Rac a Margita a Ján

Pondelok:

7:00

† sestra Anna a Ján Ferkoví

17.01.

18:00

Za † deti Peter a Jarmila

Utorok:

7:00

Za požehnanie pre rodinu

18.01.

18:00

† rodičia František a Anna

Streda:

7:00

Za Božie milosrdenstvo pre Juditu

19.01.

18:00

† Gustav

Štvrtok:

7:00

† zosnulá rodina

20.01.

18:00

† starí rodičia Klement a Jozefína a ich dcéra Rozália s manželom

Piatok:

7:00

Za uzdravenie Timoteja

21.01.

17:00

† Kamila

Sobota:

7:00

† manžel Milan (1.výročie)

22.01.

17:00

† Viera a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† Matúš, Mária, František, Magdaléna a brat Peter

23.01.

9:30

† rodičia a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

†  Otília, rodičia, manžel, brat

- Od 12. januára je v platnosti  nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, z ktorej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade). Aby sme mohli mať väčší počet veriacich v kostole, sv. omšu bude doprevádzať iba organista. Spoločné časti budeme recitovať. Ďakujeme za pochopenie.

- V nedeľu a prikázané sviatky je možnosť pristúpiť k individuálnemu sv. prijímaniu v čase od 15:00 do 16:00 hod. v Kostole sv. Vincenta de Paul.

- V utorok 18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

- Katechézy pre dospelých a mládež budú pokračovať tento týždeň v pondelok a stredu o 19:00 hodine v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily.

- Pozývame všetkých miništrantov na prvé stretnutie v tomto novom roku, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.1.2022 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.

- Ponúkame Vám publikáciu o živote našej farnosti, ktorú si môžete zakúpiť v cene 5 EUR vzadu pri východe z kostola. Výťažok z predaja bude použitý na výstavbu pastoračného centra.

- Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom a Rímskou diecézou pozývame všetky rodiny k príprave na túto udalosť prostredníctvom 7 katechéz. Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na  stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.

- Spolok sv. Vincenta de Paul prosí o darovanie zachovalého zimného oblečenia a topánok pre škôlkarov, školákov i stredoškolákov. Kto môže doniesť i krabice cca 30 krát 40 cm, aby sme mali do čoho baliť. Bližšie informácie: Mária Virsiková 0904 345 173.

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 20, 50, a 85 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

                                                                                                         P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal