SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

AKTUÁLNE COVID OPATRENIA

ÚČASTNÍCKA TABUĽKA

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU DEVIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. – 24. októbra 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok

Utorok:

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov a Sv. Pavla od Kríža, kňaza – ľubovoľné spomienky  

Piatok:

Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľubovoľná spomienka

Sobota:

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† Viera

17.10.

9:30

† Mária, Štefan, rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel, otec Vladimír

Pondelok:

7:00

Za dar dieťaťa pre manželov

18.10.

18:00

† rodičia Rudolf a Irena a brat Rudolf

Utorok:

7:00

† manžel Ján

19.10.

18:00

† sestra Marta, brat Vladimír, rodičia a starí rodičia

Streda:

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Romana a všetkých jeho príbuzných a dobrodincov

20.10.

18:00

† Jozef, Anna, Emília, Ladislav, František, Jozef, Viera, Ivan (rodina Ďuricová)

Štvrtok:

7:00

† Lukáš

21.10.

18:00

†švagor Vladimír, Karol, Jolanka, Olinka, Anička

Piatok:

7:00

† rodičia Bezákoví a brat Valentín

22.10.

17:00

Za duše v očistci

Sobota:

7:00

† rodičia Peter a Rozália a zosnulý otec Anton

23.10.

17:00

† Kvetoslava

Nedeľa:

8:00

Za uzdravenie a Božie požehnanie Milana

24.10.

9:30

† Štefánia, Alojz, Ľubka, Reny, Jozefína, Leopold a rodičov z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† otec Jozef

Podľa aktuálneho COVID automatu sa naša farnosť nachádza v stupni ostražitosti, t.z. oranžová farba. V našej  farnosti sa sväté omše budú sláviť v režime ZÁKLAD bez rozdeľovania ľudí. V tomto režime je však potrebný zoznam účastníkov. Preto Vás prosíme, aby si každý na sv. omšu už doma pripravil a priniesol papierik s menom, priezviskom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe do kostola vloží do označenej nádoby. Tento si môžete stiahnuť našej stránke. Z každej omše sa tieto lístky musia istú dobu archivovať. Svojim lístkom dávate Farnosti Bratislava – Prievoz súhlas v zmysle zákona o GDPR k tejto archivácii. Na sv. omši môže byť kostol obsadený na 25%. Z tohto dôvodu bude v nedeľu a prikázané sviatky otvorená sála Vincentínum, kde bude taktiež možné zúčastniť sa na svätej omši. Ďakujeme za pochopenie.

- V rámci roka Loretánskej Panny Márie Vás pozývame do kostola sestier uršulíniek v piatok 22.10.2021. Začneme slávením eucharistie o 10 hod. Doprava je individuálna.

- Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok 21 októbra so začiatkom o 17:25 hod. v kostole  sv. Vincenta.

- V pondelok 25. októbra sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež a všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti v tejto dobe, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a v stredu v kaplnke vedľa kostola sv. Vincenta de Paul po večernej sv. omši o 19.00 hod. 

- Pri príležitosti 20 výročia posviacky nášho Kostola sv. Vincenta de Paul, ktoré sme slávili minulý rok, sme vydali publikáciu o živote našej farnosti. Túto si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok vzadu pri východe z kostola. Odporúčaná cena 10 EUR. Výťažok z predaja bude použitý na výstavbu pastoračného centra.

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 20,50 a 100 €.

- Na budúcu nedeľu (24.10.) je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. 

 - Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                          P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal