SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

9. – 16. mája 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Utorok:

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka

Streda:

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov a Sv.Pankráca, mučeníka – ľubovoľné spomienky

Štvrtok:

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - slávnosť

Piatok:

Sv. Mateja, apoštola – sviatok

Nedeľa:

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

09.05.

9:30

† rodičia Anežka a Jaroslav

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

18:00

† Božena

Pondelok:

7:00

† rodina Palkovičová

10.05.

18:00

† Terézia a Ján

Utorok:

7:00

† rodina Scheidová

11.05.

18:00

Za všetky Bohuzasvätené osoby

Streda:

7:00

† rodina Hlušková

12.05.

18:00

† rodičia Helena a Pavel a starí rodičia

Štvrtok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána Pavla

13.05.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

19:30

Za posilu pre onkologických pacientov

Piatok:

7:00

† rodina Poláková

14.05

17:00

† rodina Záhorská a Blatnická

Sobota:

7:00

Za dary Ducha Svätého a Božie milosrdenstvo pre mamu Silviu a syna Mariána

15.05.

 

a manželov Silviu a Juraja a dcéru Julianu

 

17:00

Za Božie požehnanie pre Viliama, Máriu a Barboru

Nedeľa:

8:00

† manžel Stanislav

16.05.

9:30

† Leonard, syn Jozef a rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

18:00

Poďakovanie za dar života pre Tomáša

- V tomto týždni sú nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. 

- Na pondelok 10. mája je prenesená slávnosť Sv. Lujzy de Marillac, spoluzakladateľky DKL, slávnosť vo Vincentskej rodine.

- Vo štvrtok 13.5. je prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole sv. Vincenta ráno o 7:00, večer o 18:00 a 19:30 h. V prievozskom kaštieli ráno o 6:00 h. Sv. omša

v maďarskom jazyku bude preložená na budúcu nedeľu 16.5. o 9:30h.

- Na základe zákazu vychádzania, je dnešná sv. omša o 20.00h posunutá na 18.00h, rovnako aj na budúcu nedeľu. Ak by sa situácia zmenila, budeme o nej informovať.

- Počas nedeľných svätých omší je k dispozícii aj sála Vincentinum, kde je prenášaná svätá omša. Ak by bolo viac ľudí a nepriaznivé počasie je aj táto možnosť spoločne sláviť svätú omšu.

- Pozývame Vás na cyklosplav Malého Dunaja z Vrakune do Zálesia, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.5. Prihlásiť sa môžete do 10.5. Bližšie informácie na výveske.

- Svätú omšu vysielame online už iba v nedeľu 9:30,   je prenášaná aj cez TV Ružinov.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 2x20 a 50 €.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

- Dnešnú nedeľu si pripomíname aj Deň matiek. Všetkým mamičkám blahoželáme a vyprosujeme veľa milosti a Božieho požehnania.                                                                                                            

                                                                                                 P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal