Farské oznamyOZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

21. - 28. apríla 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Nedeľa:

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia z oboch strán

21.04.

9:30

† manžel František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc

Pondelok:

8:00

† starí rodičia, zať a priateľka s manželom

22.04.

9:30

† Ladislav a jeho rodičia

 

11:00

Za Božie požehnanie pre rodinu, priateľov a kolegov

 

20:00

Na úmysel celebranta

Utorok:

7:00

† Ivan

23.04.

18:00

† Štefan, Klára, Katka

Streda:

7:00

† teta, manžel a ich deti

24.04.

18:00

† rodina

Štvrtok:

7:00

† Jozef Mruškovič

25.04.

18:00

† Margita Chvosteková

Piatok:

7:00

† Leonard a † syn Jozef

26.04.

17:00

† Anna a Miloš

Sobota:

7:00

† Štefan

27.04.

17:00

† Peter Gabriel

Nedeľa:

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu

28.04.

9:30

Za darcu a jeho úmysly

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Ján a Alžbeta

                 

- Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Je to nedeľa všetkých nedieľ, najväčšia slávnosť v liturgickom roku. Tento sviatok Cirkev slávi na celom svete osem dní, ktoré nazývame oktávou. Taktiež obdobie päťdesiatich dní do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden veľký deň, ako jedna nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Po sv. omši o 8:00 h vám požehnáme veľkonočné jedlá.

- Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše v Kostole sv. Vincenta a v prievozskom kaštieli, tak ako v nedeľu. Oznamujeme, že úmysel sv. omše, ktorý bol v Kostole sv. Vincenta pôvodne zapísaný na 7:00 bude uplatnený pri sv. omši o 8:00 h. Počas celého veľk. obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na 8. ročník kultúrno-akademického festivalu - Bratislavské Hanusove dni. Festival bude prebiehať od piatku 26. 4. do nasledujúceho piatku 3. 5. v divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave. Bratislavské Hanusove dni otvorí otec arcibiskup Zvolenský v piatok 26. 4. o 17.00 h sv. omšou v Modrom kostole. Viac informácii a program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk .

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo pozýva všetky deti na divadelno - filmové predstavenie Perníková chalúpka, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 28. 4. o 15:00 h v Divadle pod kostolom. Vstupné je 5 €, zvýhodnené rodinné vstupné pre 3 osoby je 12 € a rodinné vstupné pre 4 osoby je 15 €. Každé dieťa s platnou vstupenkou dostane darček - rozprávkové CD.

- Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk .

- Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. 5. v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk .

- Zbierka na rekonštrukciu a údržbu farského ihriska činila 1114,50 €

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2x5, 20 a 50 €.

- Dnes je po sv. omši tradičná farská ofera.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

- Ďakujeme miništrantom, organistom, kostolníčkam, pani upratovačke, aranžérke, speváckym zborom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas veľkonočných sviatkov.

- Milí farníci, spolu so svojimi predstavenými a spolupracovníkmi - kaplánmi - želáme a vyprosujeme vám veľkú otvorenosť pre Dary od Vzkrieseného Pána a radostné ALELUJA!

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal