Farské oznamy 

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVäTEJŠEJ TROJICE

27. mája - 3. júna 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Streda:

Bl. Marty Wieckej, panny– ľubovoľná spomienka (vo Vincentskej rodine)

Večerná sv. omša už zo slávnosti Božieho tela

 

 

Štvrtok:

NAJSVÄTEŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI– slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Justína, mučeníka - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Ľudovít

27.05.

9:30

Poďakovanie za dary Ducha Svätého

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Pondelok:

7:00

† zomrelá rodina

28.05.

18:00

Za mladomanželov Matúša, Máriu a syna Adama

Utorok:

7:00

† rodičia Augustín a Eva

29.05.

18:00

Za dar vzájomnej lásky a úcty pre Nikolku a Dušana

Streda:

7:00

† rodičia Jozef a Štefánia a dve deti

30.05.

18:00

Za dary Ducha Svätého pre Stanislava a Katarínu

Štvrtok:

7:00

† rodičia a ich súrodenci z oboch strán, starí rodičia z oboch strán

31.05.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Emíliu a Jozefa a každého člena rodiny

Piatok:

7:00

Za pevnú vieru pre vnúčatá a dcéru

01.06.

17:00

† Anton, Amália, Anna a Karol

Sobota:

7:00

† Rudolf a rodičia z oboch strán

02.06.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

03.06.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza a celú rodinu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

           

- Dnes je Nedeľa Najsvätejšej Trojice.

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:45 - 17:30 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na slávnostnú modlitbu vešpier, dnes, v nedeľu o 18:30 h do kaplnky provinciálneho domu na ul. Sv. Vincenta 1 (vchod od pizzerie).

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od 15:00 h. Poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude vo farskom kostole v utorok a v piatok od 15.00 h do večernej sv. omše.

- Pozývame vás do Duchovnej lekárne - adorácie, ktorá bude v predvečer slávnosti Božieho tela v stredu 30. 5. hneď po svätej omši o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Vo štvrtok 31. 5. na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sv. omše budú takto: vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul o 7.00 h a o 20.00 h. v Kaštieli o 6.00 h a 18.00 h, spojená s procesiou ulicami Prievozu. Pozývame prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti, aby prišli slávnostne oblečené na procesiu - budú posýpať kvietky pred Najsvätejšou Sviatosťou. Už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za prichystanie oltárikov. Prosíme vás, ktorí máte v záhrade rozkvitnuté kvety a chcete skrášliť procesiu, aby ste ich priniesli do sakristie v Kaštieli v deň slávnosti.  Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môžu získať za obvyklých podmienok  úplné odpustky.

- Pozývame na modlitbu Fatimskej soboty v najbližšiu sobotu 2. 6. po rannej svätej omši o 7:00 h.

- Na budúcu nedeľu 3. 6. sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10:30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

- Do Materskej školy sv. Vincenta de Paul prijmú od 27. 8. kvalifikovanú učiteľku na celý úväzok.

- SŠ sv. Vincenta de Paul, hľadá učiteľa informatiky na gymnázium. Úväzok 8 hodín týždenne, vhodné aj pre študenta informatiky. Nástup od 1. 9. 2018. Bližšie informácie na riaditeľstve školy.

- Viac informácii o spomenutých podujatiach je na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2x5 a 10 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

- Ďakujeme aj za pomoc pri príprave a organizácii Farského dňa, tiež za sponzorské dary a predovšetkým, že ste svojou osobnou prítomnosťou prispeli ku vzájomnému obohateniu nášho farského spoločenstva.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal