Grant

December 2013

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie grantu.

 

Výstava prác žiakov výtvarného odboru

3. - 7. februára 2014

Výstavné priestory Pálffyho paláca, Zámocká č. 47 Bratislava

 

Turnaj mladších miništrantov

15. februara 2014

22.marca získali naši miništranti pre farnosť pohár

Farské oznamyOZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

14. apríla - 20. apríla 2013

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Štvrtok:      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok:       VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Sobota:      BIELA SOBOTA – VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Nedeľa:    VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO

                    ZMŔTVYCHVSTANIA – slávnosť s oktávou

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa :             8.00    Za dobrodincov

13.04                   9.30    † otec František Pelikán

                           11.00    Za duchovnú obnovu farnosti          

                           20.00    † súrodenci Pavol, Ferdinand, Benedikt, Ján,

                                         Engelbert a rodičia z oboch strán

Pondelok :          7.00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka

14.04                18.00     † Pavol a Alžbeta

Utorok :               7.00     Za uzdravenie rodových koreňov z oboch strán

15.04.              18.00     Za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre

                                        krstné deti

Streda :               7.00    † Tonka Škvareninová

16.04                18.00     † Anna Kolárová

Štvrtok                           ZELENÝ ŠTVRTOK

17.04                 18.00    Pamiatka Pánovej večere

Piatok                 8.00    VEĽKÝ PIATOK – ranné chvály

18.04                 18.00    VEĽKÝ PIATOK – Umučenie Pána - obrady

Sobota                8.00   VEĽKÁ SOBOTA – BIELA SOBOTA – chvály

19.04                20:00     VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

                                         manžel Jozef Harman

Nedeľa :           8.00      † Ladislav Janko, jeho brat Vojtech a ich rodičia

20.04                  9.30      Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

                          11.00     Za duchovnú obnovu farnosti          

                          20.00     Za Božiu pomoc a ochranu pre mamu a synov s

                                         rodinami

 

- Dnes je Kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána. Vo všetkých sv. omšiach  požehnávame ratolesti, ktoré nám pripomínajú  Kristovo víťazstvo, ktoré sme slávili procesiou. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho pozemského života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.

- Spoločná sv. spoveď bude dnes: v Kaštieli od 15.00 do 17.00 h, vo farskom kostole od 17.00 do 21.00 h. Je to posledná príležitosť, nenechávajte si spoveď na posvätné trojdenie.

- Dnes popoludní (13. apríla 2014) sa v Bratislave koná pochod s názvom "Bratislava za život". Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 15.30 h a na 17.00 h je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode "Bratislava za život".

- Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN vás pozýva na svedectvo manželov Gabriely a Antona Ďuratných na tému: "Aj naše manželstvo prešlo krízou" v pondelok 14.4.2014 o 19:00 h v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

- V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, na tému daňové poplatky. Prednáška sa začne o 19.00 h v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

-  Na Zelený štvrtokranné sv. omše  sa neslávia. V tento deň sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 h začne omša svätenia olejov, počas ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

Na Veľký piatok sa neslávi Eucharistia, aby viac vynikla jediná obeta Ježiša Krista na Kalvárii.  Ráno o 8.00 h  sa budeme spolu (kňazi a veriaci) modliť ranné chvály vo farskom kostole. Popoludní o 15.00 h bude pobožnosť Sedem slov Krista z kríža. Večer o 18.00 h budeme sláviť obrady utrpenia a smrti Pána a potom od 19.00 do 21.00 h bude poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V Prievoze v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  bude slávenie utrpenia a smrti Pána o 15.00 h a poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej od 16.00 do 21.00 h. V tento deň pokánia je prísny pôst  a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže predĺžiť až do veľkonočnej vigílie.

- Na Veľký piatok 18.4. organizujeme farskú Veľkopiatočnú  púť do Marianky, kde sa pomodlíme krížovú cestu. Zraz bude ráno o 8.00 h. pri farskom  kostole na parkovisku pre cyklistov a ostatní sa môžete dopraviť priamo do Marianky. O 11:00 h sa uskutoční Krížová cesta na Kalvárii v Marianke.  Podrobnosti nájdete na nástenke.

- Bielu sobotu začneme liturgicky spoločne prežívať o 8.00 h rannými chválami vo farskom kostole. Cirkev celý tento deň bdie pri Pánovom hrobe. V  oboch kostoloch bude v Božom hrobe vyložená Sviatosť oltárna, preto prosíme otcov so synmi, ale nielen ich, aby sa zapísali na adoráciu pri Božom hrobe v sakristii. Na veľkonočnú vigíliu, ktorá začne o 20.00 si prineste so sebou sviečky, ktoré prosíme chrániť proti kvapkaniu na lavice a podlahu. Sv. omše na veľkonočnú nedeľu budú ako obvykle. Pri rannej sv. omši o 8.00 h budeme požehnávať veľkonočné jedlá.

- Púť miništrantov do Šaštína je v sobotu 3.mája. Ostatné informácie  sú dolu v predajni, kde sa môžete prihlasovať do  stredy.

- V tomto týždni  prispeli osobne Bohu známi darcovia na kostol a opravy 20 a 2x50 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

- Na budúcu nedeľu je pri sv. omšiach výročná farská ofera.   Prajem vám hlboké prežitie Veľkonočných sviatkov.            

                                                                                 

 

P. Augustín Slaninka, CM, farár

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na postavenie klasického neobarokového píšťalového organu a na nasledujúce úpravy: inštalácia píšťal, zhotovenie hracieho

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal