SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

AKO SLÁVIŤ SVÄTÚ

OMŠU PRI TELEvÍZII

Farské oznamyOZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

24. – 31. mája 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi alebo Sv. Gregor VII., pápež – ľubovoľné spomienky

 

Utorok:

Sv. Filip Neri, kňaz – spomienka

 

Streda:

Sv. Augustín z Canterbury, biskup spomienka

 

Piatok:

Sv. Pavol VI., pápež – ľubovoľná spomienka

 

Nedeľa:

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Ladislav a Štefánia

24.05.

9:30

† Jozef, Mária a Michal

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Helena a manžel Ján, rodičia z oboch strán

Pondelok:

7:00

† manželka Silvia

25.05.

18:00

† sestra Marica a rodičia Magdaléna a Ján

Utorok:

   7:00

† Mária 1. rok od smrti

26.05.

18:00

† manžel Karol a ostatná príbuzná rodina

Streda:

7:00

Zdravie , Božie požehnanie pre rodičov František a Mária

27.05.

18:00

† starí rodičia Margita a Ladislav

Štvrtok:

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Viliama a Barborku

28.05.

 18:00

† Rudolf a Mariana a Božiu pomoc pre Martina

Piatok:

7:00

Za Božiu pomoc pre starého otca

29.05.

17:00

† rodičia Magda a Antonín

Sobota:

7:00

† Ján Regenda

30.05.

17:00

Za zdravie rodiny a dary Ducha Svätého

Nedeľa:

8:00

† František

31.05.

9:30

Za Annu za Božie požehnanie

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Eduard a Jozefa a syn Lubko 

               

 

- Najbližšiu stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.  Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

- Pozývame vás na farskú púť do Marianky peši i na bicykloch prechodom cez Karpaty. Koná sa v sobotu, dňa 30.5. Podrobnosti na nástenke.

- Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní hymnu  Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (na budúcu nedeľu) – môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie, pozýva nových uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021 na prijímacie skúšky. Budú sa konať do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách. 

Pred prijímacími skúškami je ale potrebné najneskôr do 12. júna 2020 vyplniť elektronickú prihlášku a čestné vyhlásenie, ktoré spolu s podrobnejšími informáciami o škole nájdete na webovej stránke www.zusc.sk

Informovať sa môžete aj na čísle 0911 265 650 alebo 02/4341 0702.

- Dnes je Zbierka na katolícke masmédiá.

- Na potreby kostola prispel tento týždeň Bohu známy darca sumou 20€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu priazeň, duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal