SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA OSEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

01. – 08. augusta 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Euzébia Vercellského, biskupa a Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza – ľubovoľné spomienky

Streda:

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – spomienka

Štvrtok:

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – ľubovoľná spomienka

Piatok:

Premenenie Pána - sviatok

Sobota:

Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov a Sv. Kajetána, kňaza – ľubovoľné spomienky

Nedeľa:

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

01.08.

9:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Klaudiu a jej rodinu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za pokoj duše

Pondelok:

7:00

† sestra Helena, manžel Ján a ich dcéra Elena

02.08.

18:00

† rodičia Alojz a Anna

Utorok:

7:00

Za šťastný pôrod dieťatka

03.08.

18:00

† Jana, Elemír, sestra Gizka

Streda:

7:00

Poďakovanie za ukončenie štúdia syna Filipa

04.08.

18:00

† Michal Bodnár

Štvrtok:

7:00

† manžel Marián, rodičia z oboch strán, krstní rodičia , † ostatná rodina

05.08.

18:00

† Elena , Oľga, Edita, Augustín

Piatok:

7:00

† Matilda

06.08.

17:00

† brat Štefan, Emília a dcéra Erika a starí rodičia z oboch strán

Sobota:

7:00

† rodičia Emil a Katarína

07.08.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

08.08.

9:30

Za pokoj duše

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Poďakovanie za 80 rokov života

-V pondelok 2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych a františkánskych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok a piatok od 16:00 hod. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 15:00 hod. do večernej svätej omše.

- Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 7.8. po rannej sv. omši o 7:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk.

- Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese www.dobrovolnicipapez.abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

- Bratia dominikáni z Dunajskej Lužnej pozývajú na Slávnosť svätého Dominika v nedeľu 08. augusta 2021. V týždni od 13.–15. augusta 2021 sa uskutoční aj obnovená púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova.

- Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre pápeža Františka. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Večerná modlitba posvätného ruženca v kostole sv. Vincenta bude obetovaná za pápeža Františka a jeho pastoračnú návštevu Slovenska.

- od 1.8.2021 v našej farnosti srdečne vítame P. Miroslava Vaľka CM, nástupcu P. Dominika.

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 2x20 a 50€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                          P. Peter Šaradin, CM, farár

                                                                                                 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal