SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DVANÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 

20. – 27. júna 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka

Utorok:

Sv. Pavlína z Noly, biskupa,Sv.Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov - ľubovoľné spomienky

Štvrtok:

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA - slávnosť

Nedeľa:

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pri prekonaní choroby Jana Pavla

20.06.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Tomanovú

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za uzdravenie mamy

Pondelok:

7:00

† Štefan, Alojz, Anna a ich rodičia

21.06.

18:00

† Jozef a Vincencia

Utorok:

7:00

† rodičia Jozef a Mária a ich synovia

22.06.

18:00

† rodičia Mária, Jozef, Marian, Anna - sesternica

Streda:

7:00

† manžel František, syn František, rodičia z oboch strán

23.06.

18:00

Poďakovanie za 30 rokov manželstva

Štvrtok:

7:00

† Evelína, Rozália, Alexander, Kamila a Ján

24.06.

18:00

† Sofia

Piatok:

7:00

Za živých z rodiny

25.06.

17:00

† mama Anna Jablonická, teta Antónia Bokorová s manželom a starí rodičia z oboch strán

Sobota:

7:00

† Silvia a Jaroslav

26.06

17:00

† manžel Ľudovít a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† Viktor, Helena a vnuk Ivan

27.06.

9:30

† otec Ján (1. výročie)

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Ladislava a jeho rodinu

 

- Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

- Z rozhodnutia predstavených s účinnosťou od 1.7. je P. Dominik Pavol, CM preložený na nové miesto pôsobenia. Poslednú svätú omšu v našej farnosti bude slúžiť 27.6. o 9:30 hod.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 10. ročník spoločensko-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni od 18. - 25.6.2021 v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici, ktorý sa tentokrát venuje otázke Kam kráčame? Viac informácií, ako aj možnosti zakúpenia lístkov sa dozviete na bhd.sk.

- Na potreby kostola prispel osobne tento týždeň Bohu známy darca sumou 50 €.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal