SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Bohoslužby 

 

 

PORIADOK SV. OMŠÍ

Kostol sv. Vincenta de Paul

pondelok

7:00 hod., 18:00 hod.

utorok

7:00 hod., 18:00 hod.

streda

7:00 hod., 18:00 hod.

štvrtok

7:00 hod., 18:00 hod.

piatok

7:00 hod., 17:00 hod.

sobota

7:00 hod., 17:00 hod.

nedeľa

8:00 hod., 9:30 hod.(žiacka)
11:00 hod.(farská), 20:00 hod.(mládežnícka)

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Prievoz - Kaštieľ)

pondelok - sobota

6:00 hod.

nedeľa

8:00 hod. 9:30 hod.(maďarská), 17:00 hod.

 

NsP Ružinov

nedeľa

9:30 hod.

 

Dom dôch. Pažítková

sobota

15:30 hod.

 

ADORÁCIE

- každý utorok po večernej sv. omši,
- utorok pred prvým piatkom od 15:00 hod. do večernej sv. omše - tichá adorácia,
- prvý piatok v mesiaci krátka adorácia po rannej sv. omši a od 15:00 do večernej sv. omše,

- v stredu po prvom piatku adorácia po večernej svätej omši - Duchovná lekáreň.

- 8. mája - celodenná poklona v Kostole Sv. Vincetna de Paul

- 3. októbra - celodenná poklona v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze

 

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Ak je vo vašej rodine starý, alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, volajte na číslo Farského úradu 02/4341 5158

 

Duchovná služba v nemocnici Ružinov:  t.č. 0908 318 754.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

- každý deň (aj v nedeľu), 20 min. pred sv. omšou a počas nej
- v týždni, keď je prvý piatok mesiaca: vo štvrtok od 17:00 hod., v piatok od 15:00 hod.

 

KRST DETÍ

podmienky
prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre rodičov a krstných rodičov.
termíny
každú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 12.00h

 

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE (deti)

podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy, ktorá začína prvým ročníkom základnej školy a farského spoločenstva.
termíny

každoročne v mesiacoch máj-jún; v tomto roku presný termín ešte nie je stanovený.

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA (dospievajúci aj dospelí)

podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva, ktorá je ukončená v 9 ročníku prijatím sviatosti.
Intenzívna príprava trvá dva roky.
termíny
každoročne v mesiacoch máj-jún - presný termín sa oznamuje vo farských oznamoch.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

podmienky
prijaté záväzky vyplývajúce z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženia si sviatosti manželstva.
termíny
prvý kontakt pondelok-piatok od 15:00 do 17:00. Dalšie termíny podľa dohovoru, Tomášikova 8, prízemie vo farskom kostole.

 

SVIATOSTI PRE DOSPELÝCH (katechumenát)

podmienky
sme otvorení pre všetkých, ktorí prejavia záujem o vieru. Príprava k prijatiu sviatosti prebieha podľa stupňa disponovanosti jednotlivej skupiny.
termíny

sviatosť krstu sa vysluhuje predovšetkým na veľkonočnú vigíliu, ale aj podľa dohody s kňazom.

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal