AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Spoločenstvá 

CONGREGATIO JESU

Založená Mariou Wardovou v r. 1985 v Yorkshire v Anglicku. Je to celosvetový inštitút, pôsobiaci na 4 kontinentoch sveta (2030 členiek). Hlavným poslaním je brániť a rozširovať vieru, pomáhať ľuďom v kresťanskom živote a vo viere, ďalej výchova dievčat, mládeže v školách a v domovoch, príprava k sviatostiam, školská a farská katechéza, snažiť sa o osobné dobro jednotlivcov žijúcich vo svete alebo v reholy, ujímať sa žien, ktoré stratili zmysel života, svoju vlastnú hodnotu, pomoc chorým a väzňom, duchovné cvičenia sv.Ignáca vo všednom dni, duchovné doprevádzania.
provincialatci@stonline.sk

DCÉRY KRESŤANSKEJ LÁSKY

Slovenská provincia dcér kresťanskej lásky - Sestry Vincentky v Slovenskej provincii.

http://www.vincentky.sk/

DIVADLO POD KOSTOLOM

www.divadlopodkostolom.sk

ELEOS

Netradičná inštrumentálna skupina (husle, priečna flauta, klávesové nástroje, gitara, basgitara, perkusie – cajoon, djembe) s malou vokálnou zložkou vznikla v roku 2007 v kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Mladí hudobníci, dnes vo veku od 13-20 rokov, hrávali pravidelne počas nedeľných detských a piatkových mládežníckych sv. omší.

www.eleos.zrak.sk/

CHORUS DE PAUL

Spevácky zbor, ktorý pravidelne účinkuje prakticky od posvätenia kostola až doteraz na nedeľných mládežníckych omšiach o 20.00 hod. Zbor od roku 2005 niesol názov MannaNa a od augusta 2014 sa volá Chorus de Paul. Viac informácií pozri na http://chorusdepaul.sk/.

FRATERNITA MALÝCH SESTIER JEŽIŠOVÝCH

Zakladateľka. Malá sestra Magdalena Ježišova (Magdeleine Hutín, 1898-1989,Francúzsko) vo Francúzsku 8. 9. 1939. Pobyt a pôsobenie vo farnosti Bratislava - Prievoz od r.1982. Charizma a zameranie: nasledovanie Ježišovho nazaretského života. Kontempletatívny život zameraný na Eucharistiu a vedený uprostred sveta, zvlášť vo svete chudobných, nasledovať Ježiša - žiť s prehliadanými bratmi a sestrami, zdieĺať ich životné podmienky a zarábať si na živobytie jednoduchou prácou.
Kontakt: Malé sestry Ježišove, Mierová 97, 821 05 Bratislava 2, telefón: (02) 49 41 4393

HNUTIE KRESŤANSKÝCH RODÍN (HKR)

HKR je laickým apoštolským hnutím katolíckej Cirkvi. Jeho spiritualita bola schválená 29.10.1993 na zasadnutí KBS v Prešove. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom harmonického života rodín na princípoch kresťanskej viery. Východiskami sú Sväté písmo, učenie cirkvi, aktuálne skutočnosti dnešného sveta. Vo farnosti máme viacero spoločenstiev, stretávajú sa pravidelne dvakrát do mesiaca.
www.hkr.host.sk

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA

KJS bola založená v roku 1920, jej cieľom je obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie. Vo farnosti pôsobí od začiatku. Podrobnejšie informácie nájdete na:
www.kjs.sk

KLUB DETSKEJ NÁDEJE

Klub detskej nádeje (KDN) začal svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou LF UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od októbra 2005 sa stretávajú v našej farnosti.
www.kdn.sk

KONGREGÁCIA DCÉR SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO 

www.frantiskanky.sk

Kontakt: telefón: (02) 436 308 27
provincialat@frantiskanky.sk

KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA

Kontakt: telefón: (02) 436 308 28
drabova@pobox.sk

KONGREGÁCIA SESTIER TEŠITELIEK BOŽSKÉHO SRDCA

Kontakt: telefón: (02) 432 952 85
www.tesitelky.eu

LAICKÁ SLUŽBA V NEMOCNICI

Kontakt: telefón: (02) 432 952 85

LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA

- ošetrovateľská starostlivosť
- prevádzkovanie hospicu
- liečebňa dlhodobo chorých
Návštevné hodiny: denne od 14:00 do 18:30
Kontakt: Liečebňa sv. Františka, Krásna 22, 821 05 Bratislava - Prievoz
telefón: 02/4342 9306, mobil: 0905 405 170
www.hospic.sk

MISIJNÁ SPOLOČNOST SV. VINCENTA DE PAUL

Farnosť Bratislava - Prievoz bola 1.2.1990 zverená do pastoračnej činnosti Misijnej spoločnosti. Podrobnejšie informácie nájdete na:
www.vincentini.sk

NADÁCIA J. MURGAŠA

K hlavným činnostiam Nadácie J. Murgaša patrí podpora rozvoja a vzdelávania mládeže a aktivít centier mládeže...
www.murgas.org

NÁRODNE ZDRUŽENIE SPOLKOV KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAUL NA SLOVENSKU (NZSKL)

Je občianskym združením a členom občianskeho združenia A.I.C. (Internationale des Charites). Bolo založené v roku 1993 a vzniklo zo spoločenstiev afilovaných sestier sv. Vincenta, ktoré na Slovensku začali spontánne vznikať 1968. Hlavným cieľom členov SKL je predovšetkým:
- odušovňovateľom kresťanskej lásky
- byť pozorný pre potreby všetkých, ktorí trpia
- bdieť a byť vždy a všade priekopníkom spravodlivosti a pokoja
- byť v duchu služby citlivý na zmeny, ktoré žiada život
Kontakt na fare.

NEOKATECHUMENÁTNA CESTA

Vznikla v roku 1964 medzi obyvateľmi barakov "Palomeras Altas" v Madride. Francisco (Kiko) Arguello a Carmen Hernández na žiadosť chudobných, s ktorými žili, im začali ohlasovať evanielium Jeziša Krista. Postupne sa táto kerigma skonkretizovala do katechetickej syntézy, ktorá je založená na trojnožke: Božie slovo-Liturgia-veľké spoločenstvo a jej snahou je priviesť ľudí k bratskej jednote a k zrelej viere.
Na Slovensko prišla v roku 1978 a dnes existuje cca 55 spoločenstiev v 29 farnostiach. Vo farnosti sa začína so základnými katechézami počas dvoch mesiacov.
klokner@isternet.sk

NOCLAHÁRE DEPAUL

www.depaulslovensko.org

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLNEČNICA SLOVENSKO
Občianske združenie Slnečnica Slovensko
Založené Dcérami kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Je neziskové združenie občanov, ktoré poskytuje opatrovateľské, ošetrovateľské a hospicové služby, chorým a starým občanom v ich domácom prostredí, cez svoje zložky:
1. Domácu opatrovateľskú službu
2. Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
3. Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Podrobnejšie informácie na:
www.hospic-slnecnica.sk

OFS FRANTIŠKÁNSKY SVETSKÝ RÁD

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka...
www.assisi.sk

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINCENTÍNUM

Bachova 4
821 03 Bratislava
Slovenská republika

 

https://www.facebook.com/OZVincentinum.sk

ozvincentinum@gmail.com

info@vincentinum.sk

SENIOR KLUB

Kontakt: telefón: (02) 432 916 95

SLOVENSKÝ SKAUTING

www.scouting.sk

SPOLOČENSTVO A OSLOBODENIE - KATOLÍCKE HNUTIE

Comunione e liberazione - Spoločenstvo a oslobodenie -  je katolícke hnutie,ktoré sa snaží, odpovedať na výzvy moderného sveta. Na školách komunity systematickou prácou prehlbujeme svoju vieru, hľadáme dôvody svojej viery a spôsob ako svoju vieru sprítomňovať v prostredí, kde žijeme. Spoločenstvo a priateľstvo považujeme za podstatné pre život viery.Stretávame sa každý týždeň v priestoroch pod kostolom.

Kontakt: Milka Pagáčová, telefón: (02) 431 911 46

SPOLOČNOSŤ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY

Kontakt: telefón: (02) 434 267 81, predseda@hospic.slnecnica.sk

SEKULÁRNY INŠTITÚT MADONNA DELLA STRADA

Je to inštitút zamestnaných žien. Jeho členky sa zasväcujú Kristovi a jeho dielu prostredníctvom sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Táto forma života je pravým a úplným zasvätením sa Bohu doživotnými sľubmi. Bola legalizovaná pápežom Piom XII. v konštitúcii Provida Mater Ecclesia v roku 1947. Členky inštitútu Madonna della Strada žijú svoje zasvätenie uprostred sveta v bežnom zamestnaní a môžu zostať i vo svojom rodinnom prostredí.
Tento sekulárny inštitút existuje od roku 1936 a od roku 1953 je inštitútom pápežskeho práva. Vychádza z ignaciánskej spirituality, ktorá stavia na osobitnej vnímavosti pre Božiu vôľu a volanie v každodennom živote, ako aj na pripravenosti a pohotovej ochote nasledovať ho.
Žijú skrytým zasväteným životom vo svete a nezverejňujú svoje mená ani svoje zasvätenie.
Kontakt: RKFU Marta Gabaríkova Námestovo

SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. V našej farnosti pôsobia štyri spoločenstvá. Podrobnejšie informácie nájdete na:
www.vincent.sk

SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL NA SLOVENSKU O. Z.

Dom nádeje je projekt viacúčelového, preventívno - výchovného zariadenia, zameraného na integráciu jednotlivcov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť, prevenciu drogových závislostí a zabezpečujúce služby i pomoc starším a zdravotne postihnutým.
www.domnadeje.sk

SPOLOČNOSŤ ŽIVÉHO RUŽENCA

Založená v Prievoze v roku 1981.členky sú evidované podľa bydliska. Modlitba je vedená podľa plánu, ktorý sa mesačne mení s odovzdávaním si tajomstva medzi členkami. Nateraz je 8 ruží po 20 členov, každá ruža má svoju jednateľku. Činnosť je je duchovná a charitatívna. Mesačne sú služené sv. omše za zosnulých a živých členov ruženca ako aj denné modlitby za kňazov a bohoslovcov.
Kontakt: Ema Porubčanová, Rezedova 23, 821 01 Bratislava, telefón: 0907058356

ZDRUŽENIA KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE - OBLASTNÉ CENTRUM KATARÍNKA

www.zksm.sk

ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE

Zrodilo sa v roku 1830 v Paríži. Na Slovensku začali v roku 1861 v Nitre. V našej farnosti sú tri spoločenstvá. Podrobnejšie informácie nájdete na:
www.zmm.sk

ZDRUŽENIE MÁRIINA DOBA

Mariánske knažské hnutie sa začalo na Slovensku šíriť v 70-tych rokoch. V roku 1984 bola vydaná kniha o hnutí a dvakrát do roka sa koná celoslovenské večeradlo na rôznych mietach Slovenska. Vo farnosti majú večeradlo dvakrát do mesiaca.
www.mkh.sk

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal